Składki dla aktywnych morsów

 

Opłata członkowska na rok 2021 wynosi 50 zł.

Sezon morsowy liczymy tak jak rok kalendarzowy czyli od stycznia do grudnia.

Listę aktywnych członków aktualizujemy do końca marca bieżącego roku.

 

Co zyskujesz ?

- nosisz godnie strój klubowy

- stały kontakt na grupie messenger

- pierwszeństwo zapisu na wycieczkach z ograniczoną liczbą miejsc

- pierwszeństwo zapisu na imprezach grupowych z ograniczoną liczbą miejsc

 

Numer rachunku

(Bank Pekao S.A.)

14 1240 3129 1111 0010 7166 8056

Tytuł przelewu powinien mieć postać:

składka za rok [rok] – [imię] [nazwisko]

Dokumenty do pobrania

Statut tutaj

Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia tutaj

Oświadczenie: tutaj

Wszystkie najważniejsze informacje o składkach członkowskich w stowarzyszeniach.

1. Co to są składki członkowskie w stowarzyszeniu? Kto ustala wysokość składek?


Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w stowarzyszeniu rejestrowanym w KRS, jak i w stowarzyszeniu zwykłym zgłaszanym do ewidencji w starostwie.

W myśl art. 2. ust. 1 Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. Nie znaczy to, że stowarzyszenie nie może posiadać majątku, niezbędnego do realizacji swoich celów. Ustawa określa składniki majątku, a jednym z nich są składki członkowskie. Art. 33 ust. 1 Ustawy ujmuje to tak: „Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej”.

Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (w przypadku stowarzyszenie zwykłego informacje te powinny znaleźć się w regulaminie).

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego obowiązku może być powodem wykluczenia z grona członków stowarzyszenia. Z obowiązku uiszczania składek członkowskich z reguły (zwyczajowo) zwalniani są tzw. członkowie honorowi stowarzyszenia (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu określa statut).

2. Czy składki są obowiązkowe? Czy jeśli ich nie zbieramy to coś nam grozi?


Składki są obowiązkowe. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala ich wysokość, kto je zbiera, itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art. 10 ust. 1 pkt 7).

W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających sankcje prawne wobec stowarzyszeń, które składek nie zbierają. Dla wielu stowarzyszeń składki członkowskie są podstawą bytu i najważniejszym źródłem uzyskiwania środków na działania. W takich stowarzyszeniach członkostwo zależy od wywiązywania się z tego obowiązku. Z kolei stowarzyszenia realizujące duże projekty i prowadzące działania ze środków innych niż składki członkowskie (dotacje, granty itp.) często przywiązują mniejszą wagę do tego źródła majątku. W takich stowarzyszeniach wpływy ze składek są niewielkie, w stosunku do środków pozyskiwanych z innych niż składki źródeł, a zaległości składkowe nie są przyczyną restrykcji czy wykluczenia ze stowarzyszenia.
 

3. Kto ustala wysokość składek?


W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu. Zależy to od statutu stowarzyszenia. Zazwyczaj wysokość i częstotliwość płacenia składek przez członków ustala zarząd. Walne zebranie członków może zatwierdzić uchwałę zarządu o składkach, może ją zmienić. Równie dobrze może to być w całości kompetencja walnego – ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia, jak też określenie sankcji wobec członków uchylających się od tego obowiązku.

Podsumowując – składki członkowskie są ustalane albo przez walne zgromadzenie członków albo przez zarząd, a regulują to zapisy w statucie danego stowarzyszenia.

4. Czy od składek członkowskich płaci się podatek dochodowy? Czy urząd skarbowy może obłożyć składki członkowskie podatkiem VAT?

Jeśli chodzi o VAT to może się zdarzyć, że urząd skarbowy każe zapłacić podatek VAT, ale tylko w sytuacjach, jeśli składki członkowskie są faktycznie zakupem jakiejś usługi (zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane są m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).
 


 

 

 

 

 Copyright by www.techlogik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.